FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Toetsingskader huis- en hobbydierenlijst ter inzage

Het toetsingskader huis- en hobbydierenlijst - de voormalige positieflijst - ligt ter inzage. Iedereen kan commentaar leveren op het kader, dat is ontwikkeld door de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP).

Het toetsingskader dient om te bepalen wat de risico's zijn van het houden van diverse diersoorten. De bedoeling is dat dieren gehouden kunnen worden zonder risico's voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van de mens. Verder wordt op basis van de risicobeoordeling bepaald of -en zo ja onder welke voorwaarden- diersoorten uit aangrenzende hogere risicoklassen door specialistische houders mogen worden houden.

Reageren op de consultatie
Op dit moment kan er worden gereageerd op dit toetsingskader. Dit kan online via internetconsultatie van het ministerie. Informatie over deze consultatie is hier te vinden: Toetsingskader huis- en hobbydierenlijst
Hieraan toegevoegd zijn de bijlages: 
- Concept regeling Adviesrapport toetsingskader Dieren
- Deel II, zoonoserisico's en beheersmaatregelen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Houders van huis- en hobbydieren, ondernemers in de sector gezelschapsdieren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De effecten hangen af van de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt. Deze keuzes worden vastgelegd in een ministeriele regeling die naar verwachting eerste helft 2019 opnieuw op internet ter consultatie wordt aangeboden.

Waarop kunt u reageren
Er kan worden gereageerd op het wetenschappelijk toetsingskader voor zoogdiersoorten.

Deze informatie is afkomstig van: Overheid.nl

 

 


Diergeneeskundig Memorandum over de kinderboerderij

 

Dit jaar is het Diergeneeskundig Memorandum uitgekomen over kinderboerderijen. Dit tijdschrift is geschreven voor en door dierenartsen. De Stichting Diergeneeskundig Memorandum is opgericht in 1953 en stelt zich ten doel dierenartsen van veterinair wetenschappelijke en commerciële informatie te voorzien.

Dit nummer is ook los te bestellen. Stuur hiervoor een mail aan het Diergeneeskundig Memorandum. 

Voorwoord bij het Diergeneeskundig Memorandum
Bijna ieder dorp of stad heeft er wel één of meer, een kinderboerderij. Een plek waar een diversiteit aan dieren gehouden wordt en met een educatieve functie voor kinderen, en volwassenen, en daarnaast ook gewoon een plek zijn waar het leuk is om met je gezin heen te gaan. Natuurlijk hebben de dieren op een kinderboerderij ook regelmatig veterinaire zorg nodig. Echter het feit dat steeds meer dierenartsen diersoort specifiek werken, maakt het bieden van een juiste begeleiding aan boerderijen met een publieke functie lastig. In dit Diergeneeskundig Memorandum vindt u informatie over de basale regelgeving rondom het houden van dieren op een kinderboerderij en onder andere over zoönosen. Daarnaast vindt u informatie over de meest voorkomende diersoorten op de kinderboerderij om een goede begeleiding te kunnen bieden.

Ik heb samen met andere auteurs geprobeerd handvatten aan te reiken voor een goede begeleiding van boerderijen met een publieke functie. Al tijdens de opleiding worden studenten in het derde jaar voor de keus gesteld in welke diersoort(en) zij willen afstuderen. Ondanks dat we als algemeen bevoegd dierenarts afstuderen, zijn we niet algemeen bekwaam. Dat steeds meer dierenartsen diersoort specifiek werken, maakt het bieden van een juiste begeleiding aan boerderijen met een publieke functie lastig. Meestal worden er naast de gebruikelijke diersoorten die op een boerderij te vinden zijn, ook gezelschapsdieren als konijnen en cavia’s gehouden. Ook hebben sommige kinderboerderijen exoten in huis.

In dit Diergeneeskundig Memorandum vindt u informatie over de basale regelgeving rondom het houden van dieren op een kinderboerderij en onder andere over zoönosen. Daarnaast vindt u informatie over de meest voorkomende diersoorten op de kinderboerderij om een goede begeleiding te bieden.

Omdat voor mij geldt dat ik ook zo veel mogelijk diersoort specifiek werk, ben ik blij met de hulp die ik gekregen heb van verschillende mensen voor het schrijven van de hoofstukken gericht op diersoorten waar ik minder van weet. Allereerst wil ik daarvoor Mark van der Heijden voor bedanken. Samen met hem is het idee tot stand gekomen om dit Diergeneeskundig Memorandum te schrijven. Daarnaast heeft hij mij goed begeleid in het schrijven, ruimte gegeven waar nodig en wil ik hem bedanken voor zijn bijdrage over schapen. Het stuk over varkens is geschreven door mijn collega bij de ULP, Josine Gelauf. Ook haar bedank ik voor inzet en voor het meedenken. Aan het stuk over pluimvee heeft Marius Dwars, werkzaam als universitair docent pluimvee bij de Faculteit Diergeneeskunde, een bijdrage geleverd waar ik erg blij mee ben. Het stuk over paarden is geschreven door Nienke Janzon, paardendierenarts bij Lingehoeve Noord-Nederland. Het is een geweldig stuk geworden en ik ben blij met haar bijdrage. Verder wil ik nog Carolijn Herenius, dierenarts-eigenaar van Dierenartsenpraktijk Oog in Al, bedanken voor haar stuk over gezelschapsdieren.

Als laatste wil ik graag Inger van der Laan, werkzaam voor de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, voor haar meedenken over dit Diergeneeskundig Memorandum en het gebruiken van haar foto’s.

Februari 2018, Marloes de Rooij

Bron: Diereneeskundig Memorandum, kinderboerderijen 2017 - 3 


Afrikaanse varkenspest met sprong dichterbij

De Afrikaanse Varkenspest heerst al een tijdje, maar bleeft tot dusver in Oost-Europa en China. Met de vondst van besmette dode wilde zwijnen en een verzwakt jong dier in Belgie op 13 september, is deze besmettelijke varkensziekte met een forse sprong dichterbij gekomen. De bron van de besmetting is niet bekend, maar het sterke vermoeden bestaat dat menselijk handelen de oorzaak is. In Nederland worden wilde zwijnen ook getest op deze ziekte en tot nu toe zijn de uitslagen hiervan steeds negatief. 

Wat is Afrikaanse Varkenspest?
Afrikaanse varkenspest wordt veroorzaakt door een virus en is er besmettelijk. De dieren krijgen koorts, een rode huid, kunnen ook diarree krijgen of aborteren (verwerpen biggen). Bij de hoogpathogene variant kunnen alle dieren sterven. Er bestaan ook mildere varianten, maar ook hierbij kan de sterfte erg hoog zijn.

Overdracht
De dieren kunnen elkaar direct besmetten, maar ook via teken of besmet vlees kan het virus worden overgedragen. Ook indirecte overdracht is mogelijk via besmette materialen. Via smetstof op bijvoorbeeld kleding, laarzen of via voertuigen. Goede hygiene, met name ook bij transport is erg belangrijk.

Gehouden varkens kunnen het virus overdragen op wilde zwijnen en andersom. Het is belangrijk dat ze niet met elkaar in contact kunnen komen.  In Nederland komen wilde zwijnen in principe alleen voor op de Veluwe en de Meinweg (Limburg), maar ook buiten deze twee aangewezen gebieden zijn ze te vinden.  

Geen vaccinatie mogelijk
Er is geen vaccin mogelijk tegen Afrikaanse Varkenspest (tegen Klassieke Varkenspest kan wel gevaccineerd worden). Het virus verandert erg snel, daardoor is de ontwikkeling van een vaccin moeilijk of niet mogelijk. 

Maatregelen op dit moment
Op dit moment heeft het ministerie nog geen extra maatregelen getroffen, maar benadrukt wel een aantal belangrijke zaken:

 • Swillverbod: Het voeren van etensresten (afval uit keuken, restaurant etc.) aan varkens is bij de wet verboden. Laat bezoekers ook nooit de varkens voeren of voorkom dit. 
 • Geen producten van varkens of wilde zwijnen meenemen uit besmette landen.
 • Verschijnselen of verdenkingen van Afrikaanse Varkenspest moeten bij de NVWA direct worden gemeld (Landelijk meldpunt dierziekten via 045-546 31 88). De ziekte is aangifteplichtig. 

Verder wijst het ministerie nadrukkelijk op het nemen van hygienemaatregelen, zoals het ontsmetten van vervoersmiddelen. In landen waar Afrikaanse Varkenspest heerst onder gehouden varkens is een tweede reiniging en ontsmetting verplicht onmiddelijk na aankomst in Nederland. 

Wat gebeurt er bij een uitbraak in Nederland?
Op dit moment gelden er nog geen extra maatregelen, maar het is belangrijk de laatste nieuwsberichten hierover steeds goed in de gaten te houden. Door het ministerie is een uitgebreid 'Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest' opgesteld, waarmee goed voorbereid is op een uitbraak van één van beide ziektes. Ook kinderboerderijen worden hierin beschreven. 

De belangrijkste maatregelen voor kinderboerderijen op een rij:

Stand-still:
Bij een dierziekte-uitbraak kan een stand-still worden afgekondigd. Dit betekent dat er voor een bepaalde periode geen bezoekers op het terrein mogen, maar ook dat er geen voer geleverd mag worden of dieren aan- of afvoeren. De kinderboerderij zal in deze periode dus gesloten zijn. 

 • Zorg ervoor dat er op elk moment een voldoende grote voervoorraad is. Aangeraden wordt voor minimaal 3 dagen voer op voorraad te hebben. 
 • Zorg dat er altijd voldoende stalruimte is voor alle aanwezige dieren (denk aan jonge, opgroeiende dieren) voor een periode van 6 weken.
 • Kinderboerderijen moeten zich houden aan de code voor hygiene voor kinderboerderijen. Deze is ook onderdeel van het keurmerk, die hier te downloaden is. 

Bezoekersregeling en verplichte sluiting
Tijdens de stand-still zullen kinderboerderij verplicht zijn te sluiten voor bezoekers. Aansluitend aan de stand-still is vervolgens de bezoekersregeling van kracht voor de kinderboerderijen met varkens. Afhankelijk van verloop van de uitbraak en in welke gebied(en) hier sprake van is, zullen deze maatregelen worden versoepeld. De mogelijkheden van de kinderboerderij zelf om varkens af te sluiten van bezoekers speelt hierin ook mee.   

Ruimen van dieren
Bij een besmetting op een bedrijf, bij een hobbyhouder of kinderboerderij zullen de aanwezige dieren worden gedood om verdere verspreiding te voorkomen. Ook dieren binnen het ruimingsgebied worden gedood, tenzij de kinderboerderij voldoet aan de definitie van kleinschalig hobbybedrijf in de varkenshouderij*. Een speciale commissie van deskundigen zal het ministerie van landbouw adviseren of uitzonderingen verantwoord zijn.

*Een kleinschalig hobbybedrijf wordt in de varkenshouderij gedefinieerd als een bedrijf dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er worden maximaal 4 varkens ouder dan 10 weken gehouden.
 • Ze leveren geen varkens af aan professionele varkensbedrijven (d.w.z. varkensbedrijven met een A, B, C, D, E of F status in de Verordening Varkensleveringen van het PVE), met uitzondering van leveringen aan de slacht.

Communicatie
Indien van toepassing zullen de meest recente ontwikkelingen en maatregelen - net als bij iedere dierziekte-uitbraak - beschreven worden op de website en gecommuniceerd worden naar de (aangesloten) kinderboerderijen. De vSKBN is gesprekspartner van het ministerie en wordt hiervan direct op de hoogte gehouden. 

Deze maatregelen zijn afkomstig uit: 'Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest'. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend, wanneer op moment van een uitbraak andere maatregelen worden getroffen. 

Meer info:

NVWA: Actueel september 2018: Afrikaanse varkenspest in België geconstateerd. Voorkom insleep!

Rijksoverheid: Document Beleidsdraaiboek klassieke Varkenspest en Afrikaanse Varkenspest

Levende Have: Laatste nieuws over Afrikaanse Varkenspest

 

 

 

 


Wetsvoorstel: veranderingen in I&R schaap, geit, varken, runderen en paarden

 

Wie schapen, geiten, koeien of varkens houdt en dat niet meldt bij de overheid, kan rekenen op een boete van €1500. Hetzelfde bedrag staat voor het niet registreren van de dieren in het I&R-systeem.

Dat blijkt uit de nieuwe regels voor identificatie en registratie die door het ministerie van LNV zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn het gevolg van de kalverfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Reden voor het ministerie om alle regels maar weer eens tegen het licht te houden. De wijzigingstermijn van dertig dagen voor het doorgeven van veranderingen blijft in stand, maar wie die termijn overtreedt kan een boete van €500 tegemoet zien.

Het ministerie wil gaan werken met bestuurlijke boetes in plaats van een last onder dwangsom. Een dergelijke last onder dwangsom stelde de houder van dieren in de gelegenheid fouten of tekortkomingen te herstellen. In de plaats daarvan komt nu een lik-op-stuk-beleid. Op administratieve tekortkomingen komt een boete te staan van €500. Tekortkomingen die de traceerbaarheid van dieren bemoeilijken: €1500. Wordt de volksgezondheid in gevaar gebracht: €2500.

Zo komt op het niet merken van varkens, runderen, schapen en geiten een boete te staan van €1500. Hetzelfde bedrag staat op het niet hermerken van schapen, geiten, runderen en varkens die een oormerk zijn verloren. Alle merken moeten afkomstig zijn van een geregistreerde leverancier. Is dat niet het geval: €1500. Ook voor de houders van paarden zijn de boetes vastgesteld voor als de regels niet worden nageleefd. Als een paard niet bijtijds of correct is geidentificeerd, dan staat daar een boete van €1500 op.

De gewijzigde regelgeving ligt voor ter consultatie. Iedereen kan er zijn zegje over doen. Het is de bedoeling dat deze regels per 1 januari 2019 ingaan.

Bron: Levende Have 


Actuele situatie Newcastle Disease: uitbraken in Belgie

Dit bericht is afkomstig van het ministerie van LNV en geeft een toelichting op de huidige situatie rond Newcastle Disease, een ziekte die onder andere voorkomt bij pluimvee en duiven. De meeste kinderboerderijen vaccineren hier niet tegen (voor hobbymatig houders alleen verplicht bij deelname aan tentoonstellingen of wedvluchten bij postduiven). Op dit moment zijn er uitbraken in Belgie, dus het ministerie vraagt alert te zijn. Er zijn verder geen specifieke maatregelen hiervoor voor kinderboerderijen. 

Algemeen
Newcastle Disease (ND) is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel veel vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het virus. Er zijn verschillende stammen en afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Ziekteverschijnselen kunnen zijn: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en een verminderde leg. Bij besmetting met een erg agressieve stam treedt ook sterfte op. Wilde vogels kunnen het virus met zich mee dragen. Pluimvee kan worden besmet door contact (direct of indirect) met zieke vogels (wilde of gehouden).

De mens is nauwelijks gevoelig voor de ziekte. In een heel klein aantal gevallen krijgen mensen een ontsteking van het oogslijmvlies door contact met besmette vogels. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormen geen risico.

Vaccinatie ND
Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is wettelijk verplicht. Door middel van bloedonderzoek wordt gecontroleerd of de vaccinatie goed is uitgevoerd. Voor hobbyvogels is er geen vaccinatieplicht. Maar hobbypluimvee dat meedoet aan tentoonstellingen en duiven die meedoen aan wedvluchten, moeten wel worden gevaccineerd tegen deze ziekte.

Hobbyhouders kunnen hun pluimvee door de eigen dierenarts laten vaccineren. Deze vaccinatie geeft over het algemeen een goede bescherming. Deze vaccinatie zal door de dierenarts bij de hobbyhouder in rekening worden gebracht.

Maatregelen bij uitbraak
ND is een Europees bestrijdingsplichtige dierziekte. Als een commercieel pluimveebedrijf is besmet, treden maatregelen in werking die vergelijk baar zijn met vogelgriep Bij een besmetting van ND van een commercieel pluimvee bedrijf wordt het pluimvee op het besmette bedrijf geruimd en wordt een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld met vervoersbeperkingen. Commercieel gehouden pluimvee in de omgeving van het besmette bedrijf zal worden ‘gehervaccineerd’. Bij een besmetting op een hobbylocatie worden zieke vogels geëuthanaseerd en de overige vogels worden tweemaal gevaccineerd. Omdat alle commercieel gehouden pluimvee in Nederland is gevaccineerd is de kans op een uitbraak zeer klein.

Uitbraken België
Sinds maart 2018 zijn er in België op 11 hobby - en 2 professionele locaties ND besmettingen gevonden. De Europese Commissie heeft op 6 juli jl. de lidstaten geïnformeerd over de ND uitbraken in België. Er is geen duidelijke oorzaak van de uitbraken vastgesteld. Het kan zijn dat de uitbraken zijn veroorzaakt door contact met besmette wilde vogels of door contacten met besmette locaties. Het virus is van het genotype VIIi en dit type circuleert pas recent.

De twee professionele locaties in België betreffen een handelaar in (hobby)pluimvee en een commercieel pluimveebedrijf. Beide locaties waren gevaccineerd. Er wordt onderzocht waarom deze bedrijven desondanks besmet zijn geraakt. Dat kan twee oorzaken hebben. Of de vogels waren niet goed gevaccineerd of het vaccin werkt onvoldoende tegen deze virusvariant. Deskundigen schatten in dat het waarschijnlijker is dat niet goed vaccineren de oorzaak is, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.

In België zijn naar aanleiding van deze uitbraken verboden ingesteld op het houden van pluimveetentoonstellingen en op de handel in en het uitwisselen van hobbypluimvee. Dat houdt ook Nederlands hobbypluimvee niet naar Belgie verhandeld of gebracht mag worden en vice versa.

 

Uitbraak in Nederland in maart 2018
In dezelfde periode is er ook een uitbraak van ND gezien bij hobbypluimvee in Nederland (Arnhem). In een gebied met een straal van 10 kilometer rond deze locatie zijn geen commerciële pluimveebedrijven. De vogels op de locatie zijn na de besmetting tweemaal gevaccineerd. De locatie is 30 dagen na de laatste vaccinatie bemonsterd. Afgelopen vrijdag (6 juli 2018) heeft het WBVR gemeld dat deze monster negatief (geen virus) waren voor ND. De blokkade van het bedrijf is daarop door de NVWA opgeheven. Het WBVR heeft de sequentie van het genetisch materiaal bepaald en het bleek om hetzelfde type virus te gaan als in België.

Alertheid
Gezien het aantal uitbraken in België is alertheid op zijn plaats. We vragen daarom aan pluimveehouders en hobbypluimveehouders extra te letten op ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op ND. Verdenkingen moeten worden gemeld aan het meldpunt van de NVWA (045-5463188).

Voor commerciële houders is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan het correct uitvoeren van de vaccinatie en aandacht te (blijven) schenken aan de bioveiligheid op het bedrijf.

 


Bedenk inzamelactie en win Wecycle Dierendagbonus

 

Drie kinderboerderijen kunnen een Wecycle Dierendagbonus van 250 euro winnen door een leuke inzamelactie uit te voeren rond Dierendag en deze bekend te maken. Stuur bijvoorbeeld een persbericht naar de lokale media of roep via social media mensen op om mee te doen. Laat Wecycle weten welke actie is gevoerd met krantenknipsels of foto's via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De drie leukste inzendingen ontvangen de bonus. Insturen kan t/m vrijdag 5 oktober.

Maandag 8 oktober informeert Wecycle de drie winnaars per e-mail. Op dinsdag 9 oktober worden de winnaars bekend gemaakt via een lokaal persbericht.

Wecycle actiepakket
Als extra inzamelsteuntje in de rug ontvangen alle kinderboerderijen die partner zijn van Wecycle in week 37 een gratis Wecycle-actiepakket. In dit pakket zitten 100 Wecycle Recycle kwartetspellen. Deze kunt u als beloning uitreiken aan bezoekers die een klein elektrisch apparaat inleveren. In week 38 sturen wij hierover een persbericht naar media in de regio waar uw kinderboerderij is gevestigd.

LET OP: wilt u geen pakket ontvangen? Stuur dan vóór 1 september een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontvang premie bij aanbrengen nieuwe boerderij
Op dit moment werken 175 kinderboerderijen met ons samen. Daar kunnen er nog meer bij! Tot 1 december van dit jaar belonen we daarom kinderboerderijen met 100 euro die een collega-boerderij aanbrengen. De nieuwe boerderij kan bij de aanmelding aangeven wie hem of haar op het goede idee heeft gebracht om ook bij te dragen aan bewustwording en gedragsverandering rond het inleveren van kleine elektrische apparaten. Zegt het voort!

Meer info: Wecycle.nl/kinderboerderijen

 


Juni is crowdfundingmaand kinderboerderijen

Bijna 40 kinderboerderijen doen mee aan de Kinderboerderijen Actief Toer. Dé speciale crowdfundingmaand voor kinderboerderijen. Dit jaar is de 5e editie van de Kinderboerderijen Actief Toer. De kinderboerderij is een plek waar je een unieke ontmoeting kan hebben met boerderijdieren. Een belevenis dicht bij huis en voor herhaling vatbaar. 

Tijdens de Kinderboerderijen Actief Toer sparen kinderboerderijen voor verschillende doelen, zoals een nieuwe voliere, nieuw terrasmeubilair, een educatieve kast, een kunstmelkgeit en nog veel meer. Alle projecten zijn te vinden op: Voorjebuurt

Volop acties en activiteiten
Tijdens de actiemaand is er van alles te doen op de deelnemende kinderboerderijen. Lekkere pannenkoeken bakken en eten voor het goede doel, een schaapscheerfeest en kleine activiteiten zoals voorlezen tussen de dieren. Heel veel kinderboerderijen hebben een ‘KinderzwerfboekStation’ waar bezoekertjes boekjes uit mee kunnen nemen, lezen en ook weer (andere) boekjes in terug kunnen zetten. Tijdens de actiemaand zijn er heel veel momenten waarop uit een speciaal voorleesboek voorgelezen. De kinderboerderijmedewerkers kunnen je heel veel leren over (huis)dieren. In de maand juni worden op veel van de deelnemende kinderboerderijen speciale zakjes konijnenvoer verkocht waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor het spaardoel van de kinderboerderij.

In 2018 wordt tijdens de crowdfundingmaand voor de eerste keer de ‘Kinderboerderijen Actief Run’ gehouden op een tiental kinderboerderijen. De Run is een kleine sponsorloop op of rond het terrein van de kinderboerderij. Jong en oud loopt voor het spaardoel op hun kinderboerderij. 

Supporters
Een groot aantal supporters ondersteunende de kinderboerderijen tijdens deze actiemaand bij het behalen van de spaardoelen. Aeres Training Centre Barneveld, Glasbak-40 jaar, Kinderzwerfboek, Fonds 1818, Fonds Westland, Marne Drukkers, campagne Frituurvet recycle het!, Totaal Vers, Het land van ANWB, Treurniet Mengvoeders en Boerderijs. Olympisch Kampioen Gianni Romme spreekt zijn steun uit over de actiemaand en run in 2 filmpjes.

Opbrengsten afgelopen jaren
Tijdens de vorige 4 edities hebben de kinderboerderijen dankzij de bezoekers via de Kinderboerderijen Actief Toer totaal bijna €150.000 binnengehaald om wensen in vervulling kunnen laten gaan. Meer informatie www.kinderboerderijenactief.nl/actief-toer

De Kinderboerderijen Actief Toer is een initiatief van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen.

 


Kinderboerderijen Actief: Juni Crowdfundingsmaand

Stichting Ondernemende Kinderboerderijen organiseert de crowdfundingsmaand voor kinderboerderijen, die in juni alweer voor de 5e keer plaatsvindt. Tijdens deze crowdfundingsactie proberen kinderboerderijen de hele actiemaand lang, hun eigen spaardoel te realiseren. Dat doen ze met hulp van bezoekers, omwonenden, bedrijven en iedereen die de kinderboerderij een warm hart toedraagt. 

Iedere kinderboerderij spaart door middel van crowdfunding geld bij elkaar om een specifieke wens in vervulling te laten gaan. Van een nieuw dak op de paardenstal, educatief wandbord, speelattributen op erf tot een caviavilla. Hopelijk is dat ook dit jaar een groot succes. In de vier voorgaande edities van de Kinderboerderijen Actief Toer hebben de kinderboerderijen bijna €150.000 opgehaald.

Op dit moment doen er 35 kinderboerderijen mee aan deze actie. Vanaf half mei zijn deze kinderboerderijen en hun acties te vinden op de pagina Voorjebuurt.nl. 

Meer informatie is te vinden op: Kinderboerderijen ActiefMaatregelen vogelgriep aangepast: Afschermplicht vervalt

Vanaf vrijdag 13 april vervalt de afschermplicht en hoeven kippen, watervogels en andere risicovogels niet meer te worden afgeschermd van wilde watervogels en ook de bezoekersmaatregelen zijn vervallen. De kans dat er door wilde watervogels vogelgriep wordt overgebracht is zo klein dat het ministerie de maatregelen niet meer noodzakelijk vindt. De maatregelen zijn ingegaan op 8 december en bijna 4 maanden van kracht geweest. 

Alleen voor commerciele pluimveebedrijven gelden nog maatregelen specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden. Dit is niet van toepassing voor kinderboerderijen en dierenweides.

Bron Rijksoverheid: Landelijke ophokplicht vogelgriep op 13 april ingetrokkenRegiodag ZON in Lanaken (B)

Regio kinderboerderijen Zuidoost Nederland houdt haar voorjaarsbijeenkomst op donderdag 19 april 2018 te Lanaken (B). De regiodag vindt plaats op kinderboerderij Pietersheim in Lanaken, net over de grens met Maastricht.

Programma:
09.30u Ontvangst, koffie + thee

10.00 u Opening door voorzitter
- Voorstelrondje
- Algemene mededelingen (o.a. vSKBN, www.kinderboerderijen.nl en EFCF www.cityfarms.org )
- Ingekomen stukken - financiën
- Bestuursleden gevraagd 

10.45 u Terugblik vorige regiodag + vaststellen data en plek volgende regiodag

11.00 u Pauze

11.15 u Presentatie Pietersheim

11.30 u We gaan de boerderij bekijken aan de hand van een educatieve zoektocht + spel

12.30 u Vegetarische lunch in de cafétaria van de kinderboerderij

13.30 u Volgen begin les ‘Heks Fluitekruid’, samen met een klas schoolkinderen.

14.00 u Het domein verkennen in de huifkar (max. 20 personen) en op de fiets.

15.00 u Afsluiting met drankje

Adres:
Neerharenweg 12
3620 Lanaken.
www.lanaken.be/domeinpietersheim/Kids/Kinderboerderij_met_speeltuin

Aanmelden tot 13 april: 
Voor de hele dag vragen we ter plaatse een contante bijdrage van €15.00 pp. Geef je nu al op, wij rekenen op een grote opkomst. Boerderijen die niet zijn aangesloten bij de vSKBN (binnen en buiten de regio) zijn ook welkom! Opgave via mail vóór 13 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Reacties worden doorgestuurd naar de regio ZON.

Kinderboerderij Pietersheim maakt deel uit van het 76 ha grote domein Pietersheim en is tevens een van de toegangspoorten van het 6000 hect. grote Nationaal Park ‘Hoge Kempen’ .
De kinderboerderij biedt o.a. een veelzijdig educatief programma voor scholen www.lanaken.be/domeinpietersheim/Kids/Scholen en maakt ook deel uit van de ‘Samenwerkende Dierenorganisaties Maastricht’ https://dierinnoodmaastricht.nl/kj3/index.php/samenwerking.

Namens bestuur regio ZON,
Pauline Wolters


Stads- en kinderboerderijen als stembureau

 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kon je ook stemmen bij verschillende stads- en kinderboerderijen. Wij hebben van een paar boerderijen (Den Haag en Utrecht) meegekregen hoe dat verlopen is en vertellen dat graag aan alle leden. Als je locatie tijdelijk stembureau is, krijg je vaak ook een heel ander publiek binnen. En dat is belangrijk want zo zien mensen die nog niet zo bekend zijn met onze locaties weer eens een hele andere kant van de kinderboerderij en de ongekend vele ervaringen die je hier kunt opdoen. Behalve de verhalen uit Den Haag en Utrecht zijn er misschien wel meer ervaringen als stembureau. Deel die vooral met de leden op onze facebookpagina en gebruik facebook ook als je wilt reageren op dit bericht of vragen wilt stellen.

Den Haag:
De boerderijen openden om 6:00 uur in de ochtend hun deuren en vervolgens werden in totaal 3.228 stemmen uitgebracht. Op den Dijk sloot –na het tellen van de stemmen- als laatste haar deuren, om precies te zijn om 1:10 uur in de nacht. (Op den Dijk, 1133 stemmen, Woelige Stal, 574 stemmen, Waaygat, 476 stemmen, Landzigt, 430 stemmen, Schildershoeve, 405 stemmen uitgebracht, Molenweide, 210 stemmen.

Door het Algemeen Dagblad werd een filmpje gemaakt dat je hieronder terug kunt kijken: Stemmen bij pasgeboren lammetjes in Den Haag

Utrecht:
Twee locaties van Utrecht Natuurlijk waren stembureau. Griftsteede telde 1102 stemmers en Koppelsteede telde er 800. Op Koppelsteede in Lunetten was iedereen stemgerechtigde! Voor kinderen waren er de dierverkiezingen. Op deze manier maken kinderen al vroeg kennis met stemmen. Van te voren heeft het AD er aandacht aan besteed. Op de dag zelf is RTV Utrecht komen filmen: UNieuws - Stemmen op kinderboerderij (vanaf minuut 9.00). Ook een verslaggever van het AD kwam langs en filmde op de dag zelf: Filmpje op Twitter - Peter Koop
De partij van de ezels heeft nipt gewonnen op Koppelsteede, de Snuffelpartij (konijnen) kwam op de tweede plaats. Ze kijken nog of ze een coalitie kunnen vormen. In totaal brachten 150 kinderen hun stem uit.

Op stadsboerderij Griftsteede gaven studenten diergeneeskunde deze verkiezingsochtend een speciale les aan 180 basisschoolleerlingen: de leerlingen konden o.a. een geitenbevalling oefenen, het hart van een koe beluisteren en veel leren over het magensysteem van herkauwers. Bovendien konden leerlingen oefenen met het rode potlood.

Ook stembureau zijn?
Volgend jaar zijn de statenverkiezingen. Doen jullie met ons mee om zoveel mogelijk kinderboerderijen op te geven als potentieel stembureau? Dit kun je nu al melden aan de gemeente waartoe jouw locatie behoort. Je krijgt over het algemeen ook een kleine financiële vergoeding hiervoor.

 


Aanpassingen maatregelen vogelgriep vanaf 30 maart

Vanaf 30 maart (als zich geen nieuwe uitbraken voordoen) worden de maatregelen vogelgriep voor een DEEL VAN NEDERLAND gewijzigd. Nederland is opgedeeld in 20 regio's. De deskundigencommissie heeft 6 van de 20 regio's vrijgegeven. Hier geldt geen ophok- of afschermplicht meer (zie kaartje hieronder). Dit betekent dat alle kinderboerderijen, houders en bedrijven in dit gebied hun pluimvee en watervogels weer kunnen laten loslopen en bezoekers mogen weer met deze dieren in contact komen (let op, gaat in vanaf 30 maart)

Hoog-risico en laag-risico gebieden vogelgriep:
De deskundigencommissie geeft aan dat het risico op besmetting met vogelgriep afneemt, omdat veel wilde watervogels wegtrekken of in kleine groepen of broedparen voorkomen in deze tijd van het jaar. Bij de keuze van de regio's is gekeken naar de pluimveedichtheid (aantal bedrijven met pluimvee en aantal dieren), het voorkomen van wilde watervogels (dus waterrijke gebieden) en het aantal uitbraken van vogelgriep sinds 2014. De gebieden waar het risico op besmetting laag is, zijn vrijgegeven en hierop zijn geen maatregelen vogelgriep meer van toepassing. 

Half april komt de deskundigencommissie weer bij elkaar om verder te praten over de maatregelen. Mocht er in de tussentijd een uitbraak voordoen, dan kunnen de maatregelen weer gewijzigd worden. 

Meldingsplicht vogelgriep
Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een (vee)houder of dierenarts symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen

Overzicht uitbraken
Een overzicht van alle uitbraken in 2017/ 2018 is hier te vinden: Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018

Huidige maatregelen vogelgriep (voor hoog-risico regio's): 

Maatregelen voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders

 • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.
 • De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Bezoekers mogen niet in de verblijven van pluimvee en watervogels (risicogevogelte), maar het is wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
 • Alleen de mensen die de dieren verzorgen of wanneer noodzakelijk voor de gezondheid of welzijn van de dieren (bv. dierenarts) en gezondheid van personen hebben toegang tot de verblijven.

Toelichting op afschermplicht: Dit betekent dat houders passende maatregelen nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels of vogels van andere houders. Deze maatregelen kunnen per situatie verschillen. 

Bij de ophokplicht (NIET verplicht voor kinderboerderijen/ dierentuinen en hobbydierhouders) is het verplicht de dieren onder te brengen in een gebouw of afgesloten ruimte. Gebleken is dat dit met name bij watervogels welzijns- en gezondheidsproblemen opleverde. De ophokplicht geldt alleen voor commerciele houderijen. 

Voor welke vogels gelden deze maatregelen?

De maatregelen gelden voor het zgn. risicogevogelte. Hieronder wordt verstaan: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden.

 • Pluimvee: hoenderachtigen waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
 • Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen en emoes en kiwi's
 • Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns

  Voor de overige vogelsoorten gelden geen maatregelen (tenzij deze binnen het beschermings/ toezichtsgebied (bt-gebied) gehouden worden).  

Toelichting op de kaart:

Blauwe regio's (laag-risco): Geen ophok- of afschermplicht (nr. 8, 11, 17, 18, 19 en 20)
Rode regio's (hoog-risico): Maatregelen vogelgriep nog van kracht (alle overige nr's) 

 

 

Bron: Kamerbrief Stand van zaken vogelgriep - maart 2018


Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018

 

Vogelgriep vastgesteld bij eendenbedrijf in Kamperveen - 13 maart
Bij een eendenbedrijf in Kamperveen (provincie Overijssel) is voor de derde keer vogelgriep vastgesteld (eerder in 2016 en 2017). Alle 29.000 eenden zijn geruimd en ook een dicht nabij gelegen bedrijf is geruimd. Een bedrijf 500 meter hier vandaan is niet geruimd, maar wordt goed in de gatengehouden. 

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk - 25 februari
In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Oldekerk liggen nog 2 andere bedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Persbericht rijksoverheid 25-02-2018: Vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-oldekerk


Update situatie vogelgriep 2017/ 2018 via Levende Have


Update 26 februari 2018
Nieuw geval van vogelgriep: dit keer bij een bedrijf dat vleeskuikens fokt, in het Groningse Oldekerk.

Update 16 februari 2018
Afschermplicht en het tentoonstellingsverbod zijn nog steeds van kracht.Deskundigengroep dierziekten komt een dezer dagen bijeen voor een nieuw risico-analyse.

Update 22 januari 2018
Besmetting (H5N6) van hobbypluimvee in Rhoon.

Update 9 januari 2018
Het vervoersverbod rond Biddinghuizen vanwege de vogelgriep is opgeheven. De ophokplicht voor commercieel pluimvee en de afschermplicht voor hobbypluimvee blijven van kracht. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekend gemaakt.

Update 18 december
Vogelgriep op dierenpark De Scharrelberg in Biddinghuizen.

Update 14 december 2017
Vogelgriep aangetroffen bij 17 dode zwanen Harderwijk en wilde watervogels bij Hulshorst en Elbrug. Gaat om H5N6.

Update 12 december 2017
Er zijn in het 3-kilometergebied rond het eendenbedrijf in Biddinghuizen geen nieuwe besmettingen aangetroffen. Het vervoersverbod in het 10-kilometergebied is iets versoepeld: er mogen eieren, mest en slachtkuikens worden vervoerd volgens aangewezen routes. Rest van de maatregelen blijft van kracht.

Update 9 december 2017
Op 8 december 2017 is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.
Het gaat om het type H5N6. Zeer besmettelijk voor pluimvee. ''Opperste waakzaamheid geboden voor de pluimveesector'' twittert Wim van der Poel.

Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad onderzoekt het virus:

- het H5 is verwant aan het hoog-pathogene H5N8 virus dat is gevonden in Nederland in 2016.
- het N6 is verwant aan laag-pathogene virussen die eerder werden gevonden bij wilde vogels in Europa
- In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen is een vervoersverbod ingesteld.
- Er geldt een ophokplicht voor commercieel pluimvee.
- Voor hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en loopvogels geldt een afschermplicht.
- Voor hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en loopvogels geldt een bezoekverbod: er zijn alleen bezoekers in de vogelverblijfplaatsen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Zo mogen bezoekers bij hobbyhouders, kinderboerderijen en dierentuinen geen toegang krijgen tot de hokken, maar is het wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
- Er is een tentoonstellingsverbod ingesteld voor het hele land.

Bron Levende Have: Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018


Voor kinderboerderijen zijn op dit moment nog deze maatregelen van kracht (website vSKBN):
Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen

 

 


Weer hogere inzamelcijfers op kinderboerderijen in 2017

Steeds meer mensen weten kinderboerderijen te vinden als inleverlocatie in de buurt voor gebruikte elektrische apparaten, vet/olie en kleding. Dit blijkt uit de inzamelcijfers van 2017. In 2017 is de hoeveelheid van deze ingeleverde herbruikbare materialen wederom toegenomen. Daarmee leveren kinderboerderijen een mooie en zichtbare bijdrage aan de circulaire economie.

Inzameling van frituurvet en olie
Op ruim 50 kinderboerderijen staat een inleverbak voor gebruikt vet en olie. In totaal is 22.250 kg ingeleverd. Ten opzichte van 2016 is dit een toename van 9%. Per kinderboerderij wordt gemiddeld 419 kg ingeleverd.

De top 3 van vetste kinderboerderijen is:
1e Kinderboerderij de Punt (Zierikzee)
2e Stadsboerderij Gagelhoeve (Den Haag)
3e Stadsboerderij Op den Dijk (Den Haag)

Meer info: Vetrecyclehet

Elektrische apparaten
Op ruim 160 kinderboerderijen is een Wecycle inleverbak te vinden voor gebruikte elektrische apparaten. De hoeveelheid ingeleverde apparaten is in 2017 toegenomen met 17% tot 50.075 apparaten.

De top 3 van kinderboerderijen:
1e de Punt (Zierikzee)
2e Boerenzwaluw (Hoofddorp)
3e Dierenhof (Ridderkerk) 

Meer info: Wecycle

Kleren en textiel
Op de terreinen van 30 kinderboerderijen is een inlevermogelijkheid te vinden voor kleding/textiel. In totaal is 31.975 kg kleding ingeleverd. Een toename van 27% ten opzichte van 2016.
De top 2 van kleding-kinderboerderijen hebben bij elkaar één derde van deze hoeveelheid ingeleverd gekregen:
1e Stadsboerderij Schildershoeve, 6316 kg (Den Haag)
2e plek Kinderboerderij Viaduct, 5029 kg (Ter Apel)
De top 3 wordt compleet gemaakt door stadsboerderij `t Waaygat (Den Haag)


Meer info om ook te starten met inzamelen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


NVWA wijst publieksbedrijven op belang Q-koortsvaccinatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijst publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en alle andere geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts. Dit om overdracht van Q-koorts van dieren op mensen te voorkomen. Publieksbedrijven die hun dieren niet of niet op tijd hebben gevaccineerd tegen Q-koorts mogen geen bezoekers ontvangen bij hun dieren. Dit betekent dat deze bedrijven bijvoorbeeld ook geen lammetjesaaidagen mogen organiseren.

Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

Controles NVWA
De NVWA heeft in 2017 bij 112 publieksbedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of het bedrijf de dieren op tijd had gevaccineerd en de vaccinatie had geregistreerd in het identificatie en registratiesysteem (I&R). Bij deze controles bleek dat 11 bedrijven hun dieren nog niet hadden gevaccineerd. Bij 5 van deze bedrijven zijn naar aanleiding van de inspectie ter plekke maatregelen afgesproken om dieren af te zonderen. Van de 6 overige bedrijven zijn er inmiddels 4 opnieuw geïnspecteerd en akkoord bevonden. Op 9 bedrijven waren de dieren wel gevaccineerd, maar was dit laat gebeurd. 31 publieksbedrijven hadden de vaccinatie niet of niet tijdig vastgelegd in het I&R systeem. Bij 61 van de 112 geïnspecteerde bedrijven zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Vaccinatie 2018 en boete bij niet-naleven
De NVWA wil met dit bericht alle betrokken bedrijven nogmaals nadrukkelijk op het belang van de vaccinatie wijzen. Daarnaast gaat de NVWA binnenkort in overleg met sector-organisaties met het doel de naleving bij publieksbedrijven te verhogen. Bedrijven die hun dieren niet of niet op tijd vaccineren mogen geen bezoek ontvangen bij hun dieren en riskeren een bestuurlijke boete van €2.500.

Q-koorts
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren overgedragen kan worden op mensen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de overdacht van Q-koorts van dier naar mens te beperken. De Q-koortsbacterie komt met name vrij tijdens het aflammeren van besmette geiten of schapen. Daarom is het voor alle melkschapen- en geitenhouders met meer dan 50 dieren én voor alle publieksbedrijven verplicht hun dieren jaarlijks te vaccineren tegen Q-koorts.

De registratie van de vaccinaties in het I&R systeem moet binnen 7 dagen na vaccinatie en vóór 1 augustus gedaan zijn. Als de herhalingsvaccinatie binnen één jaar na de vorige vaccinatie plaatsvindt, is één enting voldoende. In het andere geval moet er net als bij de eerste vaccinatie twee keer ingeënt worden. Publieksbedrijven zijn bedrijven waar direct contact tussen bezoekers en dieren mogelijk wordt gemaakt. Dat betreft ook bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren.

Bron: NVWA Nieuws

Checklist maatregelen Q-koorts
Naast het vaccineren van de dieren, worden er aan kinderboerderijen ook eisen gesteld aan hygiëne rond het aflammeren. Zo moeten geiten en schapen afgezonderd aflammeren en moet alles schoongemaakt zijn, voordat er weer bezoekers bij mogen. Abortussen moeten worden gemeld. Dieren mogen alleen gevaccineerd worden aangevoerd op publieksbedrijven en de vaccinaties moeten tijdig en correct geregistreerd worden in het I&R-systeem van RVO. 

Alle maatregelen rondom de maatregelen Q-koorts zijn gebundeld in de Checklist maatregelen Q-koorts

Kinderboerderijen die vragen hebben over de vaccinatie en/ of de maatregelen, kunnen altijd contact opnemen met de vSKBN. 
 


Wecycle en kinderboerderijen bereiken mijlpaal 50.000 apparaten

 

De inzameling is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Het aantal afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2017 via kinderboerderijen heeft ingezameld, is met 18 procent gestegen naar een record van 50.000. Er werken 170 kinderboerderijen samen met Wecycle, die vanuit een maatschappelijke sponsoring de boerderijen financieel ondersteunt. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

"Sinds de start van onze samenwerking in 2013, hebben de kinderboerderijen zich ontwikkeld als makkelijk toegankelijk inleverpunt voor kleine apparaten," zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. "En weer is de inzameling gestegen, fantastisch! Wij vinden het daarnaast erg belangrijk de boerderijen te ondersteunen vanuit de maatschappelijke functie die zij hebben in de wijk op het gebied van milieu-educatie en duurzaamheid." Alle ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Elke kinderboerderij in Nederland kan inleverpunt worden waar bezoekers gratis afgedankte kleine elektrische apparaten kunnen inleveren. Als dank voor deze inzet ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks een sponsorbijdrage van €250,-. Dit bedrag kan de boerderij naar eigen inzicht besteden.

Bonus voor inzameling
Voor vier kinderboerderijen die de meeste apparaten inzamelden, was er naast de jaarlijkse bijdrage een bonus van €250,- :
1. Zierikzee, Kinderboerderij De Punt: 4.175 apparaten
2. Hoofddorp, Kinderboerderij De Boerenzwaluw: 2.775 apparaten
3. Ridderkerk, Kinderboerderij De Dierenhof: 2.475 apparaten
4. Maastricht, Kinderboerderij Daalhoeve: 2.025 apparaten.

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten. In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder 'nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Meer info: Wecycle en kinderboerderijen

 


Hoogpathogene variant vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder Rhoon

 

Bij dieren van een hobbyhouder in het Zuid-Hollandse Rhoon (net onder Rotterdam) is hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld. De nieuwe besmetting toont aan dat het virus nog steeds rondwaard. LTO, de belangenbehardiger voor commerciele pluimveehouders, geeft aan de waakzaamheid is geboden. De hobbyhouder had diverse soorten gevogelte. Die worden geruimd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de dieren besmet geraakt via wilde vogels. 

Geen aanvullende beperkende maatregelen
Omdat het geen commercieel bedrijf betreft, worden geen aanvullende beperkende maatregelen ingesteld, zoals restrictiezones. De hobbyhouder zit bovendien in een pluimvee-arm gebied. Het H5N6-virus is hetzelfde virustype dat op 8 december op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) werd vastgesteld, en in de maand daarna bij verschillende vogels langs het Veluwemeer werd aangetroffen. Ook in Engeland werd het virus vorige week nog aangetroffen bij wilde vogels.

Bron: Boerderij

Voor kinderboerderijen
Dit betekent voor kinderboerderijen dat de huidige maatregelen nog steeds gehandhaafd blijven.

Deze zijn hier te lezen: Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen


 


Versoepeling maatregelen vogelgriep, afschermplicht nog van kracht

Het ministerie heeft maandag 8 januari een aantal maatregelen versoepeld. Voor kinderboerderijen geldt dat de maatregelen met betrekking tot de afschermplicht nog steeds van kracht zijn. Op dit moment meldt het ministerie dat de situatie rond vogelgriep in Nederland en Europa relatief rustig is. De laatste besmetting in Nederland dateert van 15 december 2017 (kinderboerderij); de laatste besmette wilde vogel is rond 21 december 2017 gevonden. In Europa dateert het laatste besmette bedrijf van 15 december 2017 (Italië). Gezien het bovenstaande en het feit dat introductie steeds via wilde vogels plaatsvindt, is de kans op verspreiding van vogelgriepvirus tussen bedrijven in Nederland en vanuit andere Europese lidstaten op dit moment zeer klein. Op grond hiervan zijn een aantal maatregelen voor commerciele bedrijven versoepeld. 

Echter, ondanks de weinige meldingen van dode wilde vogels is het aannemelijk dat het vogelgriepvirus nog steeds aanwezig is in de in Nederland aanwezige wilde vogelpopulatie, nu het virus is vastgesteld bij vogels behorende tot soorten die nog niet zijn weggetrokken. Om die reden blijven de maatregelen om de insleep vanuit wilde vogels en via bezoekers te voorkomen vooralsnog in stand, dus ook in het voormalige beschermings- en toezichtsgebied.

Dit betekent dat de ophok- en afschermplicht nog steeds van kracht is. De maatregelen die gelden voor kinderboerderijen en de vogelsoorten waarop dit betrekking heeft, zijn hier te vinden: Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen Daarnaast geldt ook het landelijk tentoonstellingsverbod nog steeds. 

Het volgende bericht is afkomstig van het ministerie:

Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken
Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland) waar een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, wordt met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Een vervoersverbod is een maatregel bedoeld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De maatregelen kunnen op basis van de Europese regels 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden.

Versoepeling landelijke maatregelen
Een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld. Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis.

De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.

Bron: Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

 


Meer gratis VOG’s voor vrijwilligers

In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de Regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers wordt uitgebreid. Niet alleen vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen straks de VOG gratis aanvragen, maar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Hiervoor is de komende jaren jaarlijks 7 miljoen euro gereserveerd. Nog lang niet alle vrijwilligersorganisaties vragen een VOG vragen aan voor hun vrijwilligers. Zodra zij dat wel durven, zijn die extra gratis VOG’s hard nodig.

Heb je vragen over de gratis VOG? Ga naar www.gratisvog.nl. Daar staan ook de contactgegevens van het contactpunt Regeling Gratis VOG.

De vSKBN is gevraagd om welke advies zij geven aan leden omtrent de VOG. Het onderstaande is opgenomen in de nieuwsbrief In Veilige Handen.  

De rol van een landelijke koepel

Inger van der Laan is adviseur en voorlichter kinderboerderijen bij de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN). Zij vertelt ons wat zij doet om hun achterban ook daadwerkelijk gratis VOG’s aan te laten vragen.

“Samen met een aantal partijen, waaronder het ministerie van VWS en GGD Nederland, heeft de vSKBN een keurmerk voor kinderboerderijen opgesteld (*Stand van zaken Keurmerk wordt besproken binnen werkgroep Kwaliteit). Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, moeten kinderboerderijen onder andere hun preventie – en integriteitsbeleid goed op orde hebben. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is hier een belangrijk onderdeel van: voor beroepskrachten een verplichting en voor vrijwilligers wordt het geadviseerd er één aan te vragen.

Daarom raadt de vSKBN aan om de VOG altijd te noemen in de vacatureteksten voor vrijwilligersfuncties en ook bij de kennismakingsgesprekken hoort het een standaard onderwerp te zijn. Bovendien werken veel kinderboerderijen met een proeftijd. Toen de SKBN net ging deelnemen aan de gratis VOG-regeling, was er wel wat weerstand bij de actieve vrijwilligers. Een goede uitleg van het beleid was al voldoende voor deze vrijwilligers om toch een VOG aan te vragen. Het is belangrijk om openheid te tonen en te weten waar je terecht kunt als er iets speelt.

De vSKBN kan bovendien rekenen op ondersteuning in het richting geven van het beleid: samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zijn er cursussen gegeven over veiligheid, beleid en omgangsvormen. Ook de website www.gratisvog.nl biedt handvatten waar de vSKBN naar kan verwijzen. Volgens Inger is het belangrijkste: communicatie richting de kinderboerderijen en laten zien dat er een beleid gevoerd wordt.”

 

 


Leewiekverbod per 1 januari 2018

 

Het leewieken van vogels is vanaf 1 januari 2018 verboden, ook voor vogels die in een niet-overdekte ruimte gehouden worden. Leewieken is een lichamelijke ingreep, waarbij het laatste vleugellid van een vogel permanent wordt verwijderd. Dit wordt al op zeer jonge leeftijd gedaan. Op grond van de Wet dieren is het verrichten van lichamelijke ingrepen bij dieren in beginsel verboden. Sinds 1 september 2005 was het al niet meer toegestaan vogels te leewieken, maar er gold een uitzondering voor vogels die in een niet-overdekte ruimte gehouden werden. Deze uitzondering komt nu te vervallen. Leewieken mag alleen nog wanneer er een diergeneeskundige noodzaak bestaat.

Kortwieken in plaats van leewieken
Leewieken voorkomt dat de vogels wegvliegen. Als alternatief voor leewieken kan een vogel gekortwiekt worden. Bij kortwieken worden de punten van de grote slagpennen afgeknipt. Na de rui groeien er weer nieuwe slagpennen uit. Het kortwieken zal dus steeds herhaald moeten worden om wegvliegen te voorkomen.

Kortwieken kan op verschillende manieren. Wanneer één vleugel van de vogel gekortwiekt wordt, raakt een dier uit balans als hij probeert te vliegen. Een nadeel kan zijn dat de borstspier bij een jonge vogel zich uit verhouding ontwikkelt. Ook kan een vogel in geval van nood (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een roofdier) niet vluchten. Men kan daarom ook beide vleugels kortwieken. In dat geval kan een vogel korte stukken blijven vliegen, omdat het dier zichzelf dan wel in balans kan houden. Het kost wel veel meer energie om te vliegen.

Bron: LICG

Verwijzing naar regelgeving: NVWA - Lichamelijke ingrepen bij gevogelte/pluimvee

 

 

 


Vogelgriep op een rijtje: Besmetting op kinderboerderij in Biddinghuizen

Vogelgriep op een rijtje
Op dit moment zijn er besmettingen aangetroffen van het vogelgriepvirus op een commercieel bedrijf, een kinderboerderij (dierenpark) en bij wilde watervogels. Op de website van de WUR wordt een verspreidingskaart bijgehouden van de vogelgriepbesmettingen (klik op afbeelding voor actuele situatie).

Paars: Commercieel bedrijf
Blauw: Hobby/ kinderboerderij
Rood: Wilde vogelsDierenpark De Scharrelberg - 17 december 2017
Dierenpark De Scharrelberg (kinderboerderij) in Biddinghuizen is getroffen door de vogelgriep. Alle veertig vogels op het park zijn zondagavond geruimd, meldt Omroep Flevoland. Na het aantreffen van enkele dode kippen op vrijdag werd er een dierenarts bijgeroepen. Daarna werd de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit ingeschakeld. Die constateerde dat er inderdaad sprake is van vogelgriep. 

Onderzoek moet uitwijzen of het om dezelfde variant gaat als bij het eendenbedrijf aan de Alikruikweg in Biddinghuizen, waar eerder deze maand vogelgriep werd geconstateerd. De dierenverblijven op De Scharrelberg moeten grondig worden ontsmet. Verder zijn er volgens de NVWA geen extra maatregelen nodig na dit nieuwe geval van vogelgriep. 

Bron: Flevonieuws

Vogelgriep bij wilde vogels - 14 december 2017
In de afgelopen tijd zijn er in Harderwijk 16 dode zwanen gevonden. Zes zwanen gingen zeker dood aan vogelgriep, de overige 10 konden niet meer worden onderzocht omdat deze in vergaande staat van ontbinding waren. Ook dode wilde vogels gevonden in Hulshorst bij Nunspeet en Elburg zijn door Wageningen Bioveterinary Research positief getest. Het is niet duidelijk om welke vogels het gaat. Ook is niet bekend hoe veel dieren zijn besmet.

In alle gevallen gaat het om dezelfde H5N6 variant die vorige week werd vastgesteld op een eendenhouderij in Biddinghuizen. Het gaat om de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant. Het ministerie liet eerder weten dat er geen extra maatregelen worden genomen, omdat de vogels zijn gevonden in de omgeving van het besmette bedrijf.

Bron: Omroep Gelderland

Commercieel eendenbedrijf - 8 december 2017
In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het hoogpathogene type H5N6 vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit bedrijf werd vorig jaar ook getroffen door vogelgriep. 

Persbericht: Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Biddinghuizen

 


Volg ons!

vSKBNederland We blikken terug op een geslaagde ledenvergadering in @burgerszoo. In het zonnetje bijpraten met collega's en een n… https://t.co/uTvKfRq0UQ
vSKBNederland Natuurcentrum Gorinchem heeft de Ida Zilverschoonprijs voor kinderboerderijen 2018 gewonnen heeft met het project ‘… https://t.co/2MXi2iNDV1
vSKBNederland RT @kiboehoeve: Wij proberen zoveel mogelijk samen te werken met andere kinderboerderijen in de regio. Er wordt niet alleen kennis gedeeld…
© 2018 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen