FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Maatregelen vogelgriep aangepast: bezoekersregeling vervalt, maar afschermplicht nog van kracht

Het ministerie heeft op 13 april 2017 de maatregelen voor vogelgriep versoepeld. De deskundigen geven echter aan dat het gevaar voor besmetting met vogelgriep nog niet geheel geweken is. Een belangrijke reden om de regels te versoepelen is dat de deskundigen aangeven dat het risico van bv. (bezoekers van) kinderboerderijen om een besmetting op een pluimveebedrijf te veroorzaken heel klein zijn Dit betekent niet dat er geen risico’s meer zijn dat vogels, ook op kinderboerderijen besmet raken.

De afschermplicht die sinds november 2016 van kracht is, wordt nog niet opgeheven. In tegenstelling tot voorgaande uitbraken blijft het virus aanwezig onder de wilde vogels, waardoor de maatregelen met name gericht zijn op het voorkomen van contacten tussen gehouden pluimvee en watervogels en wilde vogels. De maatregelen om verspreiding tussen bedrijven te voorkomen (bezoekersregeling) zijn aangepast. 


Bezoekersregeling vervallen voor kinderboerderijen
Kinderboerderijen mochten bezoekers niet in contact laten komen met pluimvee en watervogels om mogelijke verspreiding van het virus naar pluimveebedrijven via bezoekers te voorkomen. De deskundigen menen dat op dit moment de kans op verspreiding naar pluimveebedrijven klein is, waardoor de bezoekersregeling is versoepeld.

Dit betekent voor kinderboerderijen:

 • Het bezoekverbod en de bezoekersregeling worden beperkt tot commercieel gehouden gevogelte. Deze verplichtingen gelden dus niet langer voor andere houders, zoals hobbyhouders, kinderboerderijen en dierentuinen.
 • Bezoekers mogen bij de verblijven komen van het pluimvee en de watervogels. Het is mogelijk alle dieren te laten zien en er zijn geen regels vastgelegd over de afstand. 
 • Kinderboerderijen die kuikens tonen, mogen deze plaatsen in hun verblijf in bezoekersruimtes.
 • Er gelden geen specifieke verplichte hygienemaatregelen meer voor de verzorging van de dieren. Extra aandacht hiervoor blijft wel geboden. 

Uitvoering afschermplicht

Voor kinderboerderijen en dierentuinen die risicovogels hebben, zoals pluimvee, loopvogels en watervogels geldt de afschermplicht. De afschermplicht is erop gericht contact tussen gehouden vogels en wilde vogels en vogelpoep zoveel mogelijk te voorkomen. De uitvoering hiervan is onder de volgende voorwaarden mogelijk:

 • Kippen mogen gehouden worden in eigen ren of volière. Deze hoeft niet van bovenaf of aan de zijdes volledig afgedekt te zijn, zolang voldaan kan worden aan het zoveel mogelijk voorkomen van contact met wilde vogels.
 • Watervogels mogen geplaatst worden op vijver of sloot, mits deze is afgezet met hekken of netten. De oppervlakte hiervan mag niet te groot zijn. 
 • Contact met wilde vogels dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door in het binnenverblijf of onder een afdak te voeren.
 • Het los laten lopen van kippen en watervogels is nog niet toegestaan. 

Voor welke vogels geldt deze regeling:
Pluimvee, watervogels en loopvogels worden gezien als de zgn. risicovogels.

 • Pluimvee: waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
 • Watervogels: waaronder eenden, ganzen, zwanen
 • Loopvogels: waaronder struisvogels, emoes, nandoes
 • Voor alle overige vogelsoorten gelden geen maatregelen. 

Dierenwelzijn en maatregelen
Verschillende kinderboerderijen hebben aangegeven problemen te ondervinden met dierenwelzijn door de ophokregeling. De maandenlange duur van de maatregelen in combinatie met het voorjaar (toename onderlinge agressie en broeddrang) zorgen ervoor dat er problemen ontstaan met dierenwelzijn en diergezondheid.

Contact met NVWA bij problemen of onduidelijkheden
Mochten er onder de aangepaste maatregelen nog steeds problemen bestaan, dan geeft het ministerie aan hierover contact op te nemen met de NVWA om te komen tot een passende wijze om te voldoen aan de maatregelen. Het ministerie benadrukt hierin ook dat het nemen van passende maatregelen maatwerk kan zijn. 

Contactgegevens NVWA

Inventarisatie knelpunten en oplossingen
De langdurige maatregelen rondom de ophokplicht, maar ook de bezoekersregeling, zorgen ervoor dat er problemen zijn ontstaan op kinderboerderijen. Sommige kinderboerderijen zijn een periode gesloten geweest en een aantal zelfs een groot deel van de periode. Maar ook het niet kunnen tonen van de kippen en watervogels zorgt ervoor dat kinderboerderijen een deel van hun doelstellingen niet goed kunnen uitvoeren. 

Het is niet bekend hoe dit verder in de toekomst gaat lopen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat nieuwe vogelgriepuitbraken (in het najaar) zullen zorgen voor soortgelijke maatregelen. Aan een vaccinatie wordt wel gewerkt, maar dit kan nog jaren duren en of dit kan worden ingezet is ook afhankelijk van het type vogelgriepvirus. 

Dit betekent dat we ook binnen de branche kinderboerderijen moeten kijken naar welke maatregelen passend zijn bij de risico's. Uiteraard zijn we hierover in gesprek met het ministerie, maar we vragen ook de kinderboerderijen om ervaringen, problemen en oplossingen te delen.

Binnenkort willen we een korte digitale enquete rondsturen, waarin u uw ervaringen kunt delen. Toegezegd is dat we deze mogen meenemen in de evaluatie die plaatsvindt over de maatregelen met het ministerie. Foto's en filmpjes waarin u de situatie bij u op de kinderboerderij laat zien, zijn welkom.

Wilt u uw ervaringen alvast delen, dan kunt u een mail sturen aan: Secretariaat vSKBN


Actuele maatregelen ministerie EZ:

Versoepeling maatregelen vogelgriep (ministerie van EZ)
Vraag en antwoord over de vogelgriep voor dierentuinen en kinderboerderijen


Resultaten onderzoek hygiëne op kinderboerderijen positief

Lisa Balk heeft als student Diergeneeskunde in 2016 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hygiëneprotocollen ter preventie van zoönotische infecties (besmettingen van dier op mens) bij bezoekers en medewerkers van kinderboerderijen.

Zoals eerder gezegd kan een bezoek aan de kinderboerderij – hoe leuk en leerzaam dit ook is – een bepaald risico met zich meebrengen. Zij heeft in kaart gebracht in hoeverre de hygiëne-protocollen van de NVWA worden toegepast en of zij voldoende zijn om te zorgen dat de bezoekers en de medewerkers geen risico lopen op een zoönose. Dit onderzoek is vergeleken met het onderzoek dat in 2001 heeft plaatsgevonden door een andere student. Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek te zien: 

Deelname
De enquête 54 van de 200 uitgenodigde kinderboerderijen hebben de enquête ingevuld. De enquête bevatte vragen over o.a. hygiëne-protocollen, vaccinaties, scholing van het personeel etc. Uit de enquête kan worden geconcludeerd dat er een verschil is tussen de situatie nu en de situatie in 2001: de situatie is absoluut verbeterd. Dit houdt in dat de hygiëne is verbeterd en dat er diverse goede maatregelen zijn getroffen om het risico op een zoönose te verlagen. Er wordt o.a. meer gevaccineerd, het voer van de dieren wordt goed opgeslagen en bezoekers hebben de mogelijkheid om hun handen goed te wassen.

De hygiëne-plaatjes
Er zijn afdrukmonsters genomen van oppervlaktes op kinderboerderijen die schoon behoren te zijn zoals de eettafel, de koffiemachine, het aanrecht, bureaus, kinderspeelgoed etc. De afdrukmonsters (hygiëneplaatjes) zijn getest op de hoeveelheid bacteriën en op Enterobacteriaceae (bacteriën uit ontlasting van dieren). De hoeveelheid bacteriën was in de meeste gevallen binnen de toegelaten waarden.

Helaas werden er wel te veel Enterobacteriaceae gevonden, waardoor de hygiëne van sommige oppervlaktes toch onvoldoende was. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de dieren toegang hebben tot het eetgedeelte, doordat er schoon wordt gemaakt met een doekje wat al eerder gebruikt is, of doordat bezoekers hun handen niet goed wassen voor het eten. Het is niet gek dat deze bacteriën gevonden worden op een plek waar veel dieren aanwezig zijn, maar er kunnen wel nog extra maatregelen getroffen worden om de infectiedruk te verlagen. De resultaten staan in de tabellen hieronder weergegeven.
Test handen wassen
Deze test liet zien hoeveel bacteriën er aanwezig waren op de handen van de vrijwilligers voor en na het wassen. Bij twee op de drie vrijwilligers waren na het handen wassen nog te veel bacteriën aanwezig. Dit kan komen doordat de handen te snel gewassen werden of werden afgedroogd met al gebruikte handdoeken. Het is beter om de handen te wassen met lauwwarm water en zeep, gedurende geruime tijd. De handen kunnen het beste gedroogd worden met papieren wegwerphanddoeken. Hoewel een deel van de deelnemers hun handen perfect heeft gewassen, is er op dit gebied ruimte voor verbetering. Met name bij de bereiding of het eten van voedsel is het belangrijk dat er zo min mogelijk ziektekiemen in het spel zijn.

Conclusie
Het onderzoek heeft laten zien dat de hygiëne op kinderboerderijen zeker is verbeterd de afgelopen vijftien jaar. De kans dat een bezoeker of medewerker een zoönose oploopt is kleiner geworden door de getroffen maatregelen en de hygiëne-protocollen. De werknemers die ik gesproken heb tijdens het bezoek aan de kinderboerderij zijn zich ook bewust van het bestaan van zoönosen en doen er alles aan om de bezoekers goed voor te lichten over dit risico.

Namens Lisa Balk: 
Ik wil alle deelnemende kinderboerderijen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête en voor de gastvrijheid op diverse kinderboerderijen! Ik heb genoten van de mooie kinderboerderijen die ik heb bezocht.

Lisa Balk, IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) & dr. Boyd Berends


Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD

Informatie en updates kunt u vinden op de site van het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht link naar website


Forse uitbreiding BoereGoed Kinderboerderij - afhaalpunten

Vanaf september is er een forse uitbreiding van het aantal Kinderboerderijen die afhaalpunten voor BoereGoed buurtboxen worden. Het aantal kinderboerderij-afhaalpunten verdubbelt van 6 naar 13 locaties. Alle punten zijn in de regio Haaglanden, Rotterdam, Westland en Zoetermeer, dus het wordt voor de mensen in deze regio’s makkelijk om groenten en fruit uit de buurt dichtbij te halen.

Buurtbox
De BoereGoed Buurtbox is een wekelijkse box boordevol duurzame, verse producten. De inhoud verschilt wekelijks en wordt met veel zorg samengesteld!  In de box zitten minstens 3 groentemaaltijden, veel rauwkost, fruit en … een wekelijks superfood! Het meeste wordt geteeld in de eigen Boeregoed Kassen of bij aan Boeregoed gelieerde regio telers. De BoereGoed Buurtbox is verkrijgbaar in verschillende vormen. Men kan een flexibel abonnement nemen of bestellen wanneer men daar zelf zin in heeft.

De BoereGoed buurtboxen kunnen door consumenten besteld worden via www.boeregoed.nl Bij de bestelling kan een afhaalpunt naar keuze aangegeven worden.   De kinderboerderijen worden voor deze dienst gesponsord door Boeregoed, dus consumenten helpen hiermee de kinderboerderijen.

Goede combi

Deze combinatie van verantwoord voedsel, buurt afhaalpunt dichtbij en extra inkomsten past goed bij de moderne ondernemende kinderboerderij. De combinatie van de kinderboerderij als afhaalpunt voor Boeregoed Buurtboxen is tot stand gekomen via de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Woordvoerder Pim van Adrichem is in z’n nopjes met de plezierige samenwerking. ‘’Het mes snijdt aan twee kanten. De kinderboerderijen krijgen hierdoor geregeld bezoek en worden ondernemender en Boeregoed is blij met een heel dicht netwerk van afhaalpunten, zodat de Buurtboxen voor een ieder in de regio makkelijk af te halen is’’ aldus van Adrichem.

Boeregoed
BoereGoed is een initiatief rondom BoereGoed kassen, waarbij beoogd wordt mensen uit verschillende lagen van de lokale bevolking met elkaar in contact te brengen met als doel tijdsbesteding tot en met re-integratie in het arbeidsproces.  Boeregoed is een veelzijdig initiatief waarin meerdere doelstellingen samenkomen. Het project heeft een belangrijke sociale functie voor vrijwilligers en wil tevens gezonde voeding, verantwoorde teelt, duurzame ontwikkeling en innovatie onder de aandacht brengen. Dit levert mooie resultaten op en de inwoners van de regio kunnen daar nu - letterlijk - de vruchten van plukken.

____________________________________________

Overzicht bestaande en nieuwe afhaallocaties op kinderboerderijen

Plaats Naam Kinderboerderij Bijzonderheden afhaalpunt
Den Haag

Kakelhof

`t Waaygat

Sinds 1e kwartaal 2015

Start september

`s Gravenzande Kreekboerderij Sinds 2e kwartaal 2015
Monster Willemshoeve Start september
Rijswijk Het Akkertje Start september
Rotterdam

Blijde Wei

Bokkesprong
De Kraal
De Kooi

Sinds 2e kwartaal 2015
Start september

Sinds 2e kwartaal 2015
Sinds 2e kwartaal 2015

Zoetermeer

Balijhoeve

Buitenbeest
Weidemolen

Sinds 1e kwartaal 2015

Start september

Start september

Wassenaar KB Wassenaar Sinds 2e kwartaal 2015

Terugblik kinderboerderijenweekend 2015

In het weekend van 30 en 31 mei werd voor de 23e keer het Nationale Kinderboerderijenweekend georganiseerd. Een weekend waarin er op meer dan 85 kinderboerderijen en dierenweides leuke activiteiten plaatsvonden. Benieuwd wat er allemaal georganiseerd werd? Op de website van het kinderboerderijenweekend vind je een impressie van diverse activiteiten in het land.

Klik hier om direct naar een verslag van de activiteiten te gaan

Terugblik kinderboerderijenweekend 2015


Meer dan 100 buurtboxen opgehaald bij kinderboerderijen

De Buurtboxen en de 'Vers voor de Persboxen' van het initiatief Boeregoed zijn al enige nu ook af te halen via een aantal kinderboerderijen. Afgelopen week heeft de 100e box zijn weg gevonden naar buurtbewoners rond de kinderboerderijen in de gemeenten van en rond Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.

Voor iedere bij de kinderboerderij afgehaalde Boeregoed Box schenkt Boeregoed € 1,-- aan de kinderboerderij! Deze combinatie van verantwoord voedsel, buurt afhaalpunt dichtbij en extra inkomsten past goed in thema van het Kinderboerderijenweekend dat op 30 en 31 mei zal plaatsvinden. Het thema voor dit weekend is 'Haal meer uit de buurt'. 

De kinderboerderijen die als afhaalpunt ingezet worden, zijn:

 • Den Haag - Stadsboerderij Kakelhof
 • Rotterdam – Kinderboerderijen De Blijde Wei, De Kooi, De Kraal
 • Wassenaar - Zorg en Kinderboerderij Wassenaar
 • Zoetermeer - Stadsboerderij Balijhoeve

Komende periode zal het aantal kinderboerderijen welke in de buurt dienst doet als afhaalpunt uitgebreid worden. Kinderboerderijen als afhaalpunt is een initiatief via Stichting Ondernemende Kinderboerderijen.

Over Boeregoed
BoereGoed is een initiatief rondom BoereGoed kassen, waarbij beoogd wordt mensen uit verschillende lagen van de lokale bevolking met elkaar in contact te brengen met als doel tijdsbesteding tot en met re-integratie in het arbeidsproces.  Boeregoed is een veelzijdig initiatief waarin meerdere doelstellingen samenkomen. Het project heeft een belangrijke sociale functie voor vrijwilligers en wil tevens gezonde voeding. Meer informatie via www.boeregoed.nl


Ida Zilverschoonprijs 2015: op zoek naar de diervriendelijkste kinderboerderij

SIZDierenwelzijn is een 'hot item' op de kinderboerderijen en dierenweides. Veel locaties zijn hier actief mee bezig: ze bouwen een waar paradijs voor hun kippen, trainen de varkens of geven op aantrekkelijke wijze voorlichting aan het publiek. Kortom: er zijn allerlei manieren om het goede voorbeeld te geven.

Is jullie kinderboerderij of dierenweide op een bijzondere manier bezig met dierenwelzijn? Hebben jullie een geweldig voorbeeldproject voor bezoekers én voor andere kinderboerderij? Stuur dan je project in voor de Ida Zilverschoon Prijs voor kinderboerderijen en maak kans op €2.500,- !

Ida Zilverschoonprijs 2015: op zoek naar de diervriendelijkste kinderboerderijStichting Ida Zilverschoon stelt deze geldprijs beschikbaar voor het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij of dierenweide. De prijs wordt in november op feestelijke wijze uitgereikt bij de winnende locatie. Dit wordt gedaan door Henk Lommers, bestuurslid van de stichting Ida Zilverschoon en TV-dierenarts. Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan:

-  Speciale huisvesting/verrijking voor de dieren
-  Bijzondere voorlichting aan het publiek
-  Trainen van dieren
-  Betrekken van de wijk bij dierenwelzijn

Meedoen?

Nomineer dan jouw kinderboerderij voor deze prijs en stuur jullie project in! Nomineren kan via de website van de vSKBN. Na de sluitingstermijn zal een jury, bestaande uit afgevaardigden van kinderboerderijen, in oktober uit de inzendingen drie projecten nomineren. Door het bestuur van Stichting Ida Zilverschoon wordt in november uit die drie inzendingen de winnaar gekozen en de prijs uitgereikt.

Alle informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier is hier te vinden.

Over Stichting Ida Zilverschoon

De Stichting Ida Zilverschoon (SIZ) is een particuliere stichting die geldprijzen ter beschikking stelt voor (Nederlandse) personen of organisaties die zich in bijzondere zin positief hebben onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestrijden van dierenmishandeling. In 2014 werd er voor het eerst een prijs uitgereikt aan een (diervriendelijke) kinderboerderij. Bezoek de website


Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts

Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2015 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd. Geiten- en schapenhouders moeten de vaccinatie altijd zelf betalen. De houder van de dieren is er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat zijn bedrijfsvoering geen volksgezondheidsrisico’s oplevert.

Vaccinatieplicht

Vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren en voor alle bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings). Al deze bedrijven moeten hun dieren voor 1 augustus vaccineren en de vaccinatie voor 1 augustus registreren in het I&R systeem. Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren.  Dieren die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn, uiterlijk 3 weken voor het evenement. 

Bestuurlijke boete

Als bij controle na 1 augustus blijkt dat een melkbedrijf niet aan de vaccinatieplicht heeft voldaan, zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Daarnaast zal de vaccinatie alsnog uitgevoerd worden in opdracht van de NVWA. Alle gemaakte kosten zijn dan volledig voor rekening van de houder. Deze kosten zullen veel hoger zijn dan reguliere vaccinatie door de eigen dierenarts.

Als bij controle op een publieksbedrijf blijkt dat de dieren niet zijn gevaccineerd zal ook een bestuurlijke boete worden opgelegd en moet het bedrijf de publieksfunctie opheffen. Dit betekent dat het bedrijf pas weer bezoekers bij de schapen en de geiten mag toelaten als alle dieren volledig zijn gevaccineerd.

Meer informatie

Persbericht uitgegeven door de NVWA, 20 mei 2015


Q-koorts en lammetjes op de kinderboerderij

De eerste lammetjes huppelen alweer rond op de kinderboerderij. Op andere boerderijen komt de 'babyboom' er nog aan. Als bezoekers is het hartstikke leuk om de jonge dieren te zien springen in de wei. Helaas mogen bezoekers niet aanwezig zijn bij de bevalling van schapen en geiten. Dat heeft te maken met de verplichte Q-koortsmaatregelen.

Sinds 2010 worden alle schapen en geiten op kinderboerderijen in Nederland verplicht gevaccineerd. Het risico op besmetting is door vaccinatie veel kleiner, maar niet nul. De ziekte wordt namelijk via de lucht verspreid. Maar dieren op kinderboerderijen hebben zelden Q-koorts. Toch moeten kinderboerderijen maatregelen nemen, omdat veel mensen contact hebben met schapen en geiten op de kinderboerderij.

Apart aflammeren: extra belangrijk voor zwangere vrouwen

Als bezoeker mag u niet bij het aflammeren aanwezig zijn. Zodra de lammetjes droog zijn en het geboortemateriaal is opgeruimd, mag u er weer bij. Bent u zwanger? Dan is het extra belangrijk om contact met zojuist bevallen en (hele) jonge dieren te vermijden. Schapen en geiten kunnen namelijk ook andere ziektes, zoals Toxoplasmose of Chlamydophila bij zich dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als zwangere vrouw kunt u daarom beter de lammerstal en geitenwei vermijden en extra letten op hygiëne (zoals handen wassen).

lammetjes

De eerste lammetjes van kinderboerderij de Goudse Hofsteden in Gouda werden 3 maart geboren.

Meer weten over Q-koorts op de kinderboerderij?

Op deze pagina is meer informatie te vinden voor bezoekers en kinderboerderijen. Via onderstaande factsheet worden alle maatregelen nog eens samengevat. Hier is meer informatie te vinden voor zwangere vrouwen.


Positieflijst: bijna 100 zoogdieren geschikt als huisdier

Ongeveer 100 zoogdieren kunnen (soms onder diersoortspecifieke voorwaarden) als huisdier gehouden te worden. Vandaag is door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt welke soorten inmiddels beoordeeld zijn en geschikt gebleken om te houden. De positieflijst geldt voor alle houders van zoogdieren, dus ook voor kinderboerderijen.

Dijksma: 'Er is ruim 20 jaar gesproken over een huisdierenlijst en nu is het zover. In Nederland zijn er ongeveer een 300 verschillende zoogdiersoorten die als huisdier worden gehouden, maar lang niet allemaal zijn ze daar geschikt voor. Daarom stellen we daar nu paal en perk aan. Sommige dieren kunnen aantoonbaar niet gehouden worden, dus moeten we ook stoppen met het toestaan ervan.'

Tabel 1: geschikt als huisdier 

Op deze lijst staan dieren die WEL als huisdier gehouden mogen worden. Deze soorten zijn goed te houden onder algemene houderijvoorschriften die redelijkerwijs door iedere houder ingevuld kunnen worden. Dit zijn onder andere de volgende 33 soorten:

 • Huiskat (Felis Domesticus)
 • Huishond (Canis Lupus Familiaris)
 • Konijn (Oryctolagus cuniculus))
 • Bruine rat (Rattus norvegicus)
 • Tamme muis (Mus musculus)
 • Cavia (Cavia porcellus)
 • Goudhamster (Mesocricetus auratus)
 • Gerbil (Meriones unguiculatus)
 • Nerts (Mustela vison)
 • Paard (Equus caballus)
 • Ezel (Equus asinus)
 • Varken (Sus scrofa)
 • Geit (Capra hircus)
 • Rund (Bos Taurus)
 • Waterbuffel (Bubalus bubalisl)
 • Damhert (Cervus dama dama)
 • Middeneuropees edelhert (Cervus elaphus)
 • Schaap (Ovis aries)

Daarnaast staan er sinds 28 januari nog een extra aantal diersoorten op, waaronder diverse soorten steenbokken, grasmuizen, gerbils en kangaroe's.

Tabel 2: dieren die onder voorwaarden gehouden mogen worden vanaf 1 februari
Op deze lijst staan dieren die nog wel als huisdier gehouden mogen worden, mits voldaan wordt aan een aantal specifieke houderijvoorwaarden. Deze soorten zijn alleen met kennis en kunde van de houder en onder specifieke houderijvoorschriften te houden. Momenteel staan hier 48 soorten op, met name eekhoornsoorten, (wilde) paardachtigen, stekelvarkens en wrattenzwijnen op.

Tabel 3: dieren die niet meer gehouden mogen worden vanaf 1 april 2015 
Op deze lijst staan dieren die nog vanaf 1 april 2015 NIET meer als huisdier gehouden mogen worden. Deze soorten zijn redelijkerwijs niet te houden zonder schade aan welzijn en gezondheid. Deze dieren mogen nog wel in bezit blijven, maar er mag niet meer mee gefokt of gehandeld worden. Momenteel staan hier 19 soorten op: muntjakken en spiesherten. 

Meldplicht voor houders van diersoorten uit lijst 2 en lijst 3

Voor houders van positieflijst tabel 2 'diersoorten onder voorwaarden' zal naast extra houderijvoorschriften ook een meldplicht gaan gelden, evenals voor houders van 'niet toegestane diersoorten'. Die houders dienen zich te laten registreren in het daarvoor bestemde register van RVO.nl, waardoor de locatie van de gehouden dieren bij de toezichthouder bekend is. Voor het kunnen opleggen van de verplichtingen moet het Besluit houders van dieren worden gewijzigd. Tot die tijd zullen aan het houden van deel b diersoorten (tabel 2) geen aanvullende diersoortspecifieke houderijvoorschriften worden gesteld. Houders hebben geen certificaat of diploma nodig om een dier dat behoort tot een op de positieflijst geplaatste soort aan te schaffen.

Nog te beoordelen soorten

Zeker nog een honderdtal diersoorten moeten de komende maanden nog beoordeeld worden. Op grond van een positieve beoordeling, kunnen er de komende tijd nog dieren aan de lijst worden toegevoegd.

Hieronder is de aangepaste factsheet Positieflijst te vinden:

Hier is de complete lijst te downloaden met Latijnse namen


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen